Врата (2)

Detathit
Detathit


Nun-Buhan
Nun-Buhan

Parahana
Parahana

Vagonch
Vagonch

Carr-Vephat
Carr-Vephat

Yurnal
Yurnal

Diabaka


Diabaka

Bovadoit
Bovadoit

Bas-Juob
Bas-Juob

Lusoath
Lusoath